OBCHODNÍ PODMÍNKY


Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.japonska-kaligrafie.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu je:

Klára Benešová
Tel: +420 728 041 410
E-mail: japonska-kaligrafie@seznam.cz
IČ: 08265003

Kupující je povinen se před učiněním objednávky seznámit s obchodními podmínkami.

Všeobecné obchodní podmínky upravují dodavatelsko-odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží mezi internetovým obchodem www.japonska-kaligrafie.cz a jeho obchodními partnery a zákazníky.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (www.japonska-kaligrafie.cz) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy, resp. jsou její nedílnou součástí.
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné.
Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka prostřednictvím objednávkového formuláře či kontaktního e-mailu.

Popis předmětů


Popis a odborná charakteristika předmětů v e-shopu je popisem konzultovaným s odborníky na japonské umění a jsou výsledkem pečlivých šetření, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Každý uživatel má možnost si předmět nabízený v e-shopu před učiněním objednávky prohlédnout, a to po vzájemné domluvě kupujícího s prodávajícím na předem smluveném místě v Praze, Brně či Olomouci. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu, www.japonska-kaligrafie.cz. Prodávající výslovně upozorňuje, že předmětem prodeje je zboží použité, v mnoha případech starožitného či dekorativního charakteru. S ohledem na zachování historické hodnoty tohoto zboží může být toto zboží v mnoha případech nefunkční, částečně poškozené či nekompletní, neboť prodávající v zásadě neprovádí žádné restaurátorské práce.

Vzhledem k těmto okolnostem je kupující povinen věnovat maximální pozornost popisu zboží uvedenému na internetových stránkách, neboť prodávající zaručuje vlastnosti zboží pouze v rozsahu příslušného popisu.

Kupující není povinen převzít a zaplatit předmět koupě, pokud do 14 dnů ode dne učinění objednávky doručí provozovateli e-shopu písemný znalecký posudek od kompetentního soudního znalce označující předmět koupě za falzum, padělek, repliku či dobovou kopii. Reklamace týkající se ceny, stavu, funkčnosti, pravosti a jakosti předmětu jsou po uhrazení a převzetí předmětu vyloučeny.

  • Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží odebrat a zaplatit za něj kupní cenu.
  • Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.japonska-kaligrafie.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit a okamžikem tohoto oznámení se objednávka předmětného zboží považuje za zaniklou, nedohodnou-li se prodávající s kupujícím jinak.
  • Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.
  • Předmětem závazku prodávajícího z kupní smlouvy není předvedení, instalace, sestavení nebo montáž dodávaného zboží.
  • Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu www.japonska-kaligrafie.cz, jeho popis, rozměry, stáří, případně atribuce a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z dostupných údajů. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.

Ceny zboží

Všechny uvedené ceny jsou koncové, připočítavají se pouze ceny poštovného a balného. Prodávající je povinnen obeznámit kupujícího s cenou poštovného a balného, stejně jako s celkovou cenou zboží po připočtení ceny za poštovné a balné. Provede tak žádostí o formální potvrzení objednávky formou e-mailu zaslané kupujícímu. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny. Akční cenová nabídka platí do doby zrušení akce provozovatelem nebo do další cenové aktualizace nabídky. Reklama s akční nabídkou bude obsahovat datum, ke kterému nabídka končí, popřípadě i její začátek. Ceny uvedené v českých korunách jsou platné pro území České republiky a Slovenska (celková cena bude přepočtena dle aktuálního kurzu €). Provozovatel tohoto e-shopu není plátcem DPH.

Objednání zboží 

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých objednávkovým formulářem předepsaných údajů a náležitostí, zejména pak celého jména, dodací adresy a e-mailové adresy. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází na základě formálního potvrzení objednávky kupujícím ve formě odpovědi na e-mail žádající o závazné potvrzení objednávky a verifikaci dodacích údajů zaslané kupujícímu prodávajícím formou e-mailu. Tato žádost je zároveň potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Odmítne-li kupující nebo prodávající objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím objednávkového formuláře, telefonu, nebo prostřednictvím emailové objednávky, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.

Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné.

Objednávkový formurář, telefonické komunikace nebo emailové objednávky, vyplněné kupujícím jsou návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzením objednávky kupujícím na základě výzvy o potvrzení objednávky zaslané kupujícímu prodávajícím formou e-mailu.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři a potvrzená e-mailem na výzvu o potvrzení objednávky zaslané kupujícímu prodávajícím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané zboží a zaplatit celkovou cenu uvedenou na objednávce.

Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

Vyplněním objednávkového formuláře nebo zasláním emailové objednávky, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

Prodávající je povinen doručit objednané zboží kupujícímu. Přitom je povinen brát v potaz dodatky, nebo odchylky (věci uvedené v poznámce), ale jen do té míry, je-li to schopen zajistit. Pokud se dodatek bude ubírat směrem, který prodávající nebude schopen zaručit, bude kupující neprodleně informován a případně dohodnuto jiné řešení objednávky.

Způsob platby a dodání zboží

  • zásilka prostřednictvím České Pošty - prostřednictvím služby "Balík do ruky", nebo "Balík na poštu" - platba na dobírku
  • osobní odběr - po předchozí domluvě prodávajícího s kupujícím na předem smluveném místě v Praze, Brně či Olomouci - platba v hotovosti

Expediční lhůty a dodací podmínky

Objednané zboží bude zasláno na dobírku Českou Poštou prostřednictvím služby "Balík do ruky", nebo "Balík na poštu". Poštovné a balné hradí kupující. Podání balíku na Českou Poštu k odeslání na adresu kupujícího vyřizujeme obvykle do dvou pracovních dnů od potvrzení objednávky.

Doba dodání je závislá na dodacích lhůtách České Pošty. Obvyklá doba dodání je do dvou pracovních dnů ode dne podání na území ČR a do 4 - 5 pracovních dnů na území Slovenska. O podání balíku k odeslání bude kupující informován emailem či telefonicky. Informujte se na dodací lhůtu.

V případě, že se vyskytnou jakékoli neočekávané skutečnosti, budeme Vás neprodleně informovat.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit doručovateli a sepsat škodní událost. V případě porušení obalu, svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky či jiné poškození, nemusí kupující zásilku od doručovatele převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky prodávajícího.

Záruka vrácení peněz

Dle novely občanského zákoníku o spotřebitelských smlouvách má každý náš zákazník právo nepoužité zboží do 14 dnů vrátit i bez udání důvodu. Toto ustanovení se vztahuje na objednávky a zasílané zboží - tj. na případy, kdy si nemáte možnost naše zboží před zakoupením prohlédnout a zkontrolovat. Poskytnutá záruka se vztahuje na veškeré zasílané zboží za těchto podmínek:
- Zboží musí být vráceno - odesláno do 14 dnů na adresu provozovatele internetového obchodu.
- Vráceny Vám budou pouze peníze za navrácené zboží, nikoli poštovné.
- Zboží musí být kompletní, nesmí být mechanicky poškozeno, musí se nacházet v bezvadném stavu, v původních obalech, včetně případných návodů.
- V zásilce musí být přiložena kopie dokladu o zaplacení dobírky.
- Zboží musí být zasláno jako cenný balík, zboží zasílané zpět na dobírku nepřijímáme!
- Po kontrole úplnosti a nepoškození zboží Vám budou peníze zaslány složenkou na Vaši adresu, případně převodem na Váš bankovní účet.

Odpovědnost za vady

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání, přičemž jde především o vady druhu či množství objednaného zboží nebo vady vlastností zboží výslovně vymíněných kupujícím nebo výslovně uvedených prodávajícím při uzavření smlouvy. Vykazuje-li dodané zboží takové vady, je kupující oprávněn požadovat dodání zboží v souladu s kupní smlouvou a není-li to možné, má právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu z kupní ceny.

Kupující bere na vědomí, předmětem prodeje je zboží použité, v mnoha případech starožitného či dekorativního charakteru. S ohledem na zachování historické hodnoty tohoto zboží může být toto zboží v mnoha případech nefunkční, částečně poškozené či nekompletní, neboť prodávající v zásadě neprovádí žádné restaurátorské práce. Z povahy takové věci tedy vyplývá, že kupující není oprávněn uplatit právo z vad ve smyslu ust. § 2165. Vadou zboží není opotřebení zboží nebo jeho součástí ani omezení či zánik původní funkčnosti zboží, nebyl-li stav nebo vlastnost zboží kupujícím výslovně vymíněn nebo prodávajícím výslovně deklarován před uzavřením kupní smlouvy.

Reklamace

Vzhledem k tomu, že předmětem prodeje jsou téměř výhradně použité věci, není na toto zboží poskytována žádná záruka. Prodávající pouze odpovídá za vady, které měla věc v okamžiku převzetí, a to pouze za takové, které neodpovídají míře jejího používání či opotřebení a nebyly uvedeny v popisu věci v rámci její prezentace na internetových stránkách www.japonska-kaligrafie.cz. Poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů vzhledem k jejich stáří se v prezentaci neuvádějí (např. drobná poškození rámů či brokátových montáží, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, skvrny na plátnech od slunce, malé restaurátorské zásahy apod.) a nemohou být důvodem k reklamaci. U výtvarných děl a starožitností se blíže specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující povinen reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy je sám zjistí nebo mohl zjistit, nejpozději však do 2 (dvou) pracovních dnů od převzetí zboží.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Podpisem dodacího listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena řádně a neporušena. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost bez odkladu písemně nebo elektronickou poštou na japonska-kaligrafie@seznam.cz prodávajícímu a především dopravci, nejpozději však do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena a vyžádat si současně sepsání zápisu o škodě. Do doby sepsání zápisu o škodě nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena.

Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než pro jaký je určeno, nebo než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího - podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.Na nové zboží se vztahují práva reklamace dle platného znění zákona.

Ochrana osobních údajů

Tímto se zavazujeme, že data důvěrného charakteru sdělená ze strany zákazníků použijeme výhradně pro jejich identifikaci a pro účely rychlého a bezproblémového dodání zboží. V žádném případě nebudou tyto údaje předávány třetí straně, vyjma údajů nutných pro dodání zboží příslušným dopravcem.

Provozovatelé tohoto internetového obchodu si vyhrazují právo využít získaných údajů pro vlastní potřebu, a to za účelem zasílání zpráv o novinkách, slevách a dalších informací týkajících se tohoto internetového obchodu. Zákazník má právo kdykoli požádat o zrušení zasílání informací či změnu nebo odstranění jeho osobních údajů z databáze internetového obchodu.

Provedením objednávky v našem internetovém obchodu dáváte svůj souhlas s výše uvedenými obchodními podmínkami a se způsobem ochrany a zpracování Vašich osobních údajů.